วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ดอกไม้

ดอกไม้ มีองค์ประกอบเป็นชั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ได้แก่
1. กลีบเลี้ยง
2. กลีบดอก
3. เกสรตัวผู้
4. เกสรตัวเมีย
แต่ดอกของพืชบางชนิดก็มีองค์ประกอบดังกล่าวไม่ครบทั้ง 4 ชั้น ดังนั้นเราสามารถแบ่งดอกของพืชออกเป็นประเภทโดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1. ใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ จะจำแนกดอกออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
1.1 ดอกสมบูรณ์ คือ ดอกที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ชั้น เช่น ดอกมะเขือ ดอกพู่ระหง ดอกกุหลาบ ดอกต้อยติ่ง เป็นต้น
1.2 ดอกไม่สมบูรณ์ คือ ดอกที่มีองค์ประกอบไม่ครบทั้ง 4 ชั้น เช่น ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ ดอกตำลึง ดอกบวบ เป็นต้น
2. ให้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเป็นเกณฑ์ จะจำแนกดอกออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
2.1 ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอก ที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นดอกสมบูรณ์หรือดอกไม่สมบูรณ์ก็ได้ เช่น ดอกพู่ระหง ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้
2.2 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือดอกที่มีเกสรตัวผู้ หรือเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ ดอกมะยม ดอกข้าวโพด เป็นต้น
พืชส่วนมากจะมีองค์ประกอบเป็นชั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ได้แก่ 1. กลีบเลี้ยง 2. กลีบดอก 3. เกสรตัวผู้ 4. เกสรตัวเมีย แต่ดอกของพืชบางชนิดก็มีองค์ประกอบดังกล่าวไม่ครบทั้ง 4 ชั้น ดังนั้นเราสามารถแบ่งดอกของพืชออกเป็นประเภทโดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ จะจำแนกดอกออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 1.1 ดอกสมบูรณ์ คือ ดอกที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ชั้น เช่น ดอกมะเขือ ดอกพู่ระหง ดอกกุหลาบ ดอกต้อยติ่ง เป็นต้น 1.2 ดอกไม่สมบูรณ์ คือ ดอกที่มีองค์ประกอบไม่ครบทั้ง 4 ชั้น เช่น ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ ดอกตำลึง ดอกบวบ เป็นต้น 2. ให้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเป็นเกณฑ์ จะจำแนกดอกออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 2.1 ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอก ที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นดอกสมบูรณ์หรือดอกไม่สมบูรณ์ก็ได้ เช่น ดอกพู่ระหง ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ 2.2 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือดอกที่มีเกสรตัวผู้ หรือเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ ดอกมะยม ดอกข้าวโพด เป็นต้น
เนื้อหาว่าด้วยเรื่องดอกไม้อื่นๆ ที่น่าสนใจติดตามได้ที่นี่
การตอบสนองของพืช
การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเจริญเติบโต (growth movement) เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ เนื่องจากฮอร์โมนพืช เช่น
การเจริญเติบโตของปลายราก ปลายยอดพืช การบาน การหุบของดอกไม้ การพันหลักของไม้เลื้อย ฯลฯ การเคลื่อนไหวของพืชที่มีต่อสิ่งเร้า
ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต มีเนื้อหาที่น่าติดตาม ในเว็บไซต์ต่อไปนี้
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าทำให้พืชเกิดการเคลื่อนไหว
การตอบสนองของพืชมีอะไรบ้าง?